sobota, grudnia 04, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

"POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 2018-2019

Śrem, 26 lipca 2018 r.
O G Ł O S Z E N I E

    Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały
Nr 223/XXII/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Śrem istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną
o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2018/2019.
        Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic
w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.
        Załącznik nr 1 do ogłoszenia określa katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019.

O pomoc materialną o charakterze socjalnym mogą ubiegać się:
1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
        Osoby ubiegające się o pomoc materialną o charakterze socjalnym winny być mieszkańcami gminy Śrem.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1.    Stypendium szkolne.
2.    Zasiłek szkolny.

Ad. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się
w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę
w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,
z wyjątkiem ucznia, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, chyba, że łączna kwota stypendium z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952
z późn. zm.) tj. 2 480,00 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. 2 232,00 zł.
Miesięczna wysokość dochodu dla osoby w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł netto w miesiącu wrześniu 2018 r.  i ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  oraz świadczeń określonych w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) - załącznik nr 2.
Natomiast od 1 października 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wysokość dochodu dla osoby w rodzinie wynosić będzie 528,00 zł netto.
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc
i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy
w danym roku szkolnym.
Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
    1)    całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
    2)    pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
 3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem
      nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół
     ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów.
Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub w kilku formach jednocześnie. W przypadku gminy Śrem refundacja kosztów nastąpi po przedłożeniu rachunków lub faktur, dowodów wpłaty KP, zaświadczeń wydanych przez szkołę w przypadku  udziału ucznia
w wyjściach/wyjazdach do instytucji kultury, wyjazdach na zieloną szkołę, wycieczkach szkolnych, obozach sportowych, itp., biletów miesięcznych – imiennych – wystawionych na ucznia.
Wysokość i formę przyznanego stypendium szkolnego określi decyzja administracyjna wydana przez Burmistrza Śremu.  

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie od 1. do 15. września 2018 r. w Pionie Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie  przy Pl. 20 Października 1, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2018 r.

    Ad. 2. Zasiłek szkolny może być przyznany, gdy uczeń przejściowo znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, które wystąpiło nie wcześniej niż dwa miesiące przed złożeniem wniosku.
    Zasiłek szkolny może być przyznany na pokrycie wydatków związanych
z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.
Warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest złożenie wniosku w Pionie Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie wraz
z udokumentowanym oraz opisanym we wniosku zdarzeniem losowym
w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia powyższego zdarzenia.
Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.)
O przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą ubiegać się rodzice, pełnoletni uczniowie, słuchacze oraz dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o których mowa wyżej oraz
z urzędu.

Informacja o sytuacji rodziny, mająca wpływ na wysokość stypendium szkolnego, powinna wynikać z treści wniosku oraz dołączonych do niego dokumentów, potwierdzających tą sytuację.
 
Formularze wniosków dostępne są w Pionie Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Śremie, a także w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Oświata i usługi społeczne” na stronie srem.pl


Informacje w powyższej sprawie można uzyskać
w Pionie Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie
pod nr tel. 61/  28-47-130

Burmistrz Śremu

Adam Lewandowski


załącznik nr 1

KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH
DO STYPENDIUM SZKOLNEGO
w roku szkolnym 2018/2019

1. Podręczniki, zeszyty.
2. Słowniki, encyklopedie, atlasy (w tym również multimedialne), tablice matematyczne, lektury szkolne, książki tematyczne związane z przedmiotem nauczania.
3. Tornister, plecak szkolny, torba szkolna, torba sportowa (w przypadku uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych).
4. Strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego:
- obuwie sportowe, obuwie lekkie typu tenisówki, halówki, trampki – jedna para na okres na jednego ucznia,
- odzież sportowa typu spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna (t-shirt), getry, dres sportowy – po jednej sztuce w okresie na jednego ucznia.
5. Przybory do nauki zawodu niezbędne w procesie edukacji – dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych.
6. Przybory szkolne, artykuły szkolne (np. piórniki, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, papier ksero, ołówki, długopisy, pióra, gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itp.).
7. Tusze do drukarek, tonery.
8. Multimedialne programy edukacyjne.
9. Komputer/laptop, oprogramowanie (system operacyjny, pakiet biurowy), drukarka, skaner, monitor, mysz, klawiatura, głośniki, tablet, router, pendrive).
10. Mundurek szkolny.
11. Basen (strój kąpielowy, klapki, czepek, okularki do pływania itp.).
12. Zajęcia pozalekcyjne (opłata za dodatkową naukę języka obcego, korepetycje, itp.).
13. Uczestnictwo w organizowanych przez szkołę wyjściach/wyjazdach do instytucji kultury, wyjazdach na zieloną szkołę, wycieczki szkolne, obozy sportowe, itp.
14. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (np. zakwaterowanie w bursie/internacie, przejazd środkami komunikacji publicznej z i do szkoły, itp.).
15. Inne nie wymienione w punktach 1-14, niezbędne w procesie edukacji ucznia.

załącznik nr 2

Dochód rodziny ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.):

1. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

a)    miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

b)    składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

c)    kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

2. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:
    1)    jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
    2)    zasiłku celowego;
    3)    pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
    4)    wartości świadczenia w naturze;
    5)    świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
6)     świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie
z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693 i 1220);
7)     dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
8)     świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195,
z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 i 1292);
9)  świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia
      7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r. poz. 1459).

3. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
1)    opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
2)    opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

4. W sytuacji, gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej
z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

5. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:
    1)    przychodu;
    2)    kosztów uzyskania przychodu;
    3)    różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
    4)    dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6;
    5)    odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
    6)    należnego podatku;
    7)    odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

6. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

7. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny
w wysokości 288,00 zł do września br., od 1 października 2018 r. kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308,00 zł.  

8. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

9. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
    1)    kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
    2)    kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie
- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

10. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

11. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

Login Form