Logopeda

mgr Elżbieta Kociemba

Poniedziałek

8:00 – 11:00

11:20 – 15:20

Wtorek 11:30 – 15:30
Środa 8:00 – 10:00
Czwartek 11:30 – 15:30
Piątek 8:00 – 14:00

 

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

ZADANIA LOGOPEDY:

DIAGNOZA

  • Przeprowadzanie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu rozwoju mowy dziecka, zasobu słownictwa, określenia charakteru wady, ocenę budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, czucia narządów mowy, słuchu fonemowego, rodzaju nieprawidłowo realizowanych głosek, sposobu ich wymawiania i stopnia nasilenia oraz przyczyn jej powstania.
  • Diagnozowanie logopedyczne pozwala na ocenę wpływu zaburzeń artykulacji na proces komunikowania się i ogólne funkcjonowanie w placówce oraz zaprogramowanie odpowiedniej terapii dostosowanej do indywidualnych potrzeb dziecka.

TERAPIA

  • Prowadzenie terapii logopedycznej-usuwanie, korygowanie i likwidowanie wszelkich zakłóceń, zaburzeń komunikacji językowej, pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom mającym trudności z mówieniem, rozumieniem ( również czytaniem i pisaniem)
  • Stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowych.
  • Prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową wymowę.

PROFILAKTYKA

  • Organizowanie pomocy logopedycznej-objęcie indywidualną opieką dzieci, które wymagają wsparcia logopedycznego.
  • Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji i czuwanie nad jej prawidłowym rozwojem, czyli skuteczne zapobieganie wadom wymowy przez wczesną interwencję logopedyczną oraz stymulację prawidłowego rozwoju językowego, które obejmuje eliminację czynników mogących zakłócić naturalny proces rozwoju mowy, usprawnianie motoryki i kinestezji (czucia)narządów mowy, doskonalenie słuchu fonemowego i autokontroli słuchowej.
  • Realizowanie zagadnień związanych z kształtowaniem twórczej aktywności słownej poprzez wzbogacanie słownictwa czynnego, ćwiczenia oddechowe, logorytmiczne, ortofoniczne oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną pod względem składniowym i gramatycznym.
  • Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.
  • Konsultacje z rodzicami, przekazywanie informacji, materiałów dydaktycznych, literatury itp.
Skip to content