Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej

1.Szkoła organizuje świetlicę dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców.

2.  Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie wniosku  „Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy”. Tylko kompletne wnioski  będą przyjmowane w sekretariacie szkoły do dnia 5 września. W uzasadnionych przypadkach zgłoszenie może być przyjęte w ciągu roku szkolnego.

3.  Karty zgłoszenia można pobrać u nauczycieli świetlicy, w sekretariacie szkoły lub z strony internetowej szkoły (zakładka świetlica).
4. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w świetlicy, dzieci przyjmowane są według   następujących kryteriów i w kolejności zgłoszenia ( w zależności od ilości wolnych miejsc):
•    dzieci niepełnosprawne, sieroty
•    dzieci, których oboje rodzice pracują zawodowo,
•    dzieci z rodzin niepełnych,
•    dzieci wskazane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, pedagoga szkolnego lub wychowawcę klasy.

5.   Przyjęcie dziecka do świetlicy poprzedza rozpatrzenie wniosku przez komisję kwalifikacyjną w składzie: dyrektor lub wicedyrektor szkoły oraz nauczyciel świetlicy,  w terminie do 10 września.

6.   Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy, zobowiązani są do zapoznania się z   procedurami oraz regulaminem świetlicy (dostępne na stronie internetowej szkoły i u wychowawcy świetlicy) i  potwierdzenia ich akceptacji podpisem ( na karcie zgłoszenia).

7.  W przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w  Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy  ze stanem faktycznym, dziecko nie zostanie zakwalifikowane lub zostanie skreślone po zakwalifikowaniu z listy dzieci uczęszczających do świetlicy.

8.  W świetlicy pod opieką wychowawcy pozostają  grupy wychowawcze które nie powinny przekraczać 25 wychowanków ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół   § 7. 2 )

9.  W dni wolne od zajęć dydaktycznych, w świetlicy przebywają dzieci zapisane do świetlicy, pozostałe – tylko po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem świetlicy.

10. Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić do nauczyciela świetlicy.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej

1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej, przyprowadzane są i odbierane z sali świetlicowej osobiście przez rodziców / prawnych opiekunów lub osoby wskazane przez nich w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.

2. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.

3. Dziecko przychodząc do świetlicy zgłasza nauczycielowi swoją obecność, tzn. podchodzi do biurka i podaje nauczycielowi imię, nazwisko oraz klasę, do której chodzi.

4. Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy, zgłasza swoje wyjście do domu nauczycielowi powiadamiając go kto je odbiera.

5. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy.

6. W wyjątkowych sytuacjach, w  przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w karcie, dziecko musi posiadać upoważnienie pisemne czytelnie podpisane przez rodziców, opiekunów. Jeśli dziecko nie będzie posiadać takiego upoważnienia, ale rodzic skontaktuje się z wychowawca telefonicznie i określi kto odbierze dziecko, osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie.

7. Jeżeli dziecko ma samodzielnie wracać do domu( zgodnie z przepisem Prawo o Ruchu drogowym – musi mieć ukończony 7 rok życia) musi posiadać pisemne oświadczenie tego faktu od rodzica, który wyraża zgodę na wyjście oraz deklaruje, iż ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko.

8. Dzieci przebywają w świetlicy w godzinach określonych przez rodziców w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, a wynikających z godzin pracy rodziców oraz planu lekcyjnego ucznia.

9. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy. Poza godzinami pracy świetlicy nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły nie zapewniają dzieciom opieki i nie ponoszą odpowiedzialności za nie. O sytuacji  nieodebrania dziecka ze świetlicy wychowawca informuje dyrektora szkoły.

Procedura postępowania w przypadku występowania agresji słownej, fizycznej

1. Wychowawca świetlicy  interweniuje za każdym razem, gdy zaistnieje sytuacja zachowań agresywnych. Wychowawca izoluje uczestników zajścia, przeprowadza z nimi rozmowę oraz powiadamia wychowawcę klasy i rodziców o zdarzeniu.

2. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach.

3. Następnie nauczyciel świetlicy postępuje zgodnie ze szkolną procedurą postępowania wobec ucznia przejawiającego zachowania agresywne.

4. W przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa innych dzieci sprawca zostaje czasowo
zawieszony (na okres 1 tygodnia) w prawach uczestnika świetlicy. W tym czasie rodzice
zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki.

Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia kolegów, świetlicy

1. Wychowawca świetlicy powiadamia o zdarzeniu rodziców, wychowawcę klasy. Sporządza
także notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach.

2. W dalszej kolejności nauczyciel świetlicy postępuje zgodnie ze szkolną procedurą
postępowania w przypadku niszczenia mienia szkolnego i prywatnego na terenie szkoły.

3. Uczeń niszczący mienie kolegów oraz jego rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną i
zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej szkody.

Procedura postępowania w przypadku kradzieży

1. Gdy ma miejsce kradzież wśród uczniów na terenie świetlicy wychowawca przeprowadza
rozmowę z poszkodowanym w celu wyjaśnienia zajścia i sporządza notatkę służbową w
zeszycie informacji o uczniach.

2. Wychowawca informuje o zajściu pedagoga szkolnego, który wdraża szkolną procedurę
postępowania w przypadku kradzieży w szkole.

3. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawianie w niej drogich przedmiotów,
zabawek, telefonów komórkowych itp.

Skip to content