Skład Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie:

przewodnicząca – Iga Idziak
z-ca – Radosław Nowacki
skarbnik – Katarzyna Sarnecka

Komisja Rewizyjna:

Natasza Końpa
Monika Komorowska-Ptak
Natalia Migdalska

Zebrania Rady Rodziców:

12.10.2022
21.11.2022
20.02.2023
08.05.2023
21.06.2023

Kontakt z Radą Rodziców

email: radarodzicow.sp6@wp.pl

numer konta : SBL  im. Ks. Wawrzyniaka

59 9084 0003 2102 0000 5744 0001

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 im. BRACI BARSKICH W ŚREMIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ilekroć w regulaminie używa się określenia:
1) Szkoła – rozumie się przez to Szkołę Podstawową nr 6 im. Braci Barskich w Śremie,
2) Rada Rodziców – rozumie się przez to Radę Rodziców działającą przy szkole,
3) Statut szkoły – rozumie się przez to Statut Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie,
2. Rada Rodziców działa na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zmianami), statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
3. Rada Rodziców jest samorządnym organem szkoły, składającym się z przedstawicieli rodziców współpracujących z Dyrektorem Szkoły , Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem nadzorującym i prowadzącym szkołę oraz organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta i gminy w realizacji zadań Szkoły.
4. Rada Rodziców posługuje się pieczęcią.
5. Rada Rodziców może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco doradczy.
6. Zasady, tryb tworzenia, zadania komisji i zespołu ustala Rada.

II. SKŁAD RADY RODZICÓW
1. Podstawowe ogniwo Rady Rodziców stanowi rada klasowa (tzw. trójka klasowa).
2. Wybory do klasowej Rady Rodziców prowadzone są nie rzadziej niż raz w roku, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału, bez względu na liczbę rodziców przybyłych na spotkanie.
3. Rodzice uczniów każdego oddziału wybierają spośród siebie jednego przedstawiciela do Rady Rodziców.
4. Rada Rodziców liczy tylu członków ile jest oddziałów w szkole.
5. W posiedzeniach Rady Rodziców bierze udział wybrany przedstawiciel do rady Rodziców danej klasy, a w razie jego nieobecności inny rodzic tej klasy.
6. Rada Rodziców wybiera ze swego grona prezydium Rady Rodziców oraz Komisję rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców.
7. Wybory do Prezydium Rady Rodziców prowadzone są nie rzadziej niż raz na trzy lata, na drugim zebraniu rodziców każdego oddziału, bez względu na liczbę rodziców przybyłych na spotkanie.
8. Prezydium Rady Rodziców stanowi troje przedstawicieli Rady Rodziców: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz skarbnik Rady Rodziców.
9. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób. Członkowie komisji rewizyjnej wybierają przewodniczącego.
10. Kadencja Rady Rodziców trwa trzy lata, do chwili ukonstytuowania się nowej Rady na posiedzeniu sprawozdawczo – wyborczym w kolejnym roku szkolnym.
11. Członek Rady Rodziców może zostać odwołany w trakcie trwania roku szkolnego poprzez złożenie pisemnego wniosku do przewodniczącego Rady Rodziców lub w
przypadku nieobecności przedstawiciela trójki klasowej danego oddziału w posiedzeniach Rady Rodziców w ciągu całego roku szkolnego.
12. Decyzję o dodatkowych wyborach uzupełniających podejmuje Rada Rodziców w głosowaniu jawnym.

III. CELE DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE RADY RODZICÓW
1. Reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.
2. Wspieranie procesu nauczania, wychowania oraz opieki, zgodnie z potrzebami szkoły.
3. Współpraca z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły w zakresie realizacji programu dydaktyczno – wychowawczego szkoły.
4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
5. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych na potrzeby szkoły.
6. Gromadzenie funduszu z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i przeznaczanie je na wspieranie działalności statutowej szkoły.
7. Udział przedstawiciela Rady Rodziców w posiedzeniach rady Pedagogicznej z głosem doradczym.
8. Występowanie do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami we wszystkich sprawach szkoły.
9. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a) Programu Wychowawczego Szkoły
b) Programu Profilaktyki Szkoły.
10. Opiniowanie:
a) programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
b) projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,
c) szkolnego zestawu podręczników i szkolnego zestawu programów nauczania,
d) projektu organizacji pracy szkoły,
e) opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

IV. ORGANIZACJA PRACY RADY RODZICÓW
1. Zebrania Rady Rodziców szkoły odbywają się przynajmniej raz na kwartał.
2. Pierwsze zebranie w roku szkolnym zwołuje przewodniczący Rady Rodziców nie później niż do dnia 15 września.
3. Zebrania Rady Rodziców zwołuje Prezydium Rady rodziców z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
4. Prezydium Rady Rodziców jest odpowiedzialne za zawiadomienie wszystkich członków Rady Rodziców.
5. Zebrania Rady Rodziców prowadzi przedstawiciel Prezydium Rady Rodziców.
6. Nadzwyczajne zebrania Rady Rodziców mogą być zwoływane w każdym czasie na pisemny wniosek:
a) Dyrektora Szkoły,
b) Rad klasowych (tzw. trójek klasowych),
c) Organu prowadzącego,
d) Organu nadzorującego.
7. Zebrania Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców oraz komisji rewizyjnej są protokołowane. Każdy rodzic ma prawo wglądu do protokołów.
8. Komisja rewizyjna przeprowadza dwie kontrole w ciągu roku szkolnego . Z każdej kontroli sporządza protokół w 3 egzemplarzach. Jeden protokół przekazuje Dyrektorowi Szkoły, drugi przewodniczącemu Rady Rodziców a trzeci pozostaje w aktach działalności komisji rewizyjnej.
9. Rada Rodziców na stronie internetowej szkoły prowadzi publikację istotnych dla niej informacji i ogłasza komunikaty. Obsługę techniczną prowadzi szkolny informatyk.
10. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwały. Uchwały podejmowane są większością głosów osób uczestniczących w zebraniu. Uchwały odnotowywane są w Księdze Uchwał.
11. Uchwały Rady Rodziców nie mogą naruszać kompetencji innych organów szkoły. Uchwały Rady Rodziców niezgodne ze statutem szkoły z mocy prawa są nieważne.

V. ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINASOWO – GOSPODARCZEJ
1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
2. Decyzję o wysokości rocznej kwoty składki od rodziców oraz terminów jej regulowania podejmuje Rada Rodziców.
3. Składki na Radę Rodziców przekazywane są na konto Rady Rodziców przez osoby upoważnione w oddziałach.
4. Rada Rodziców raz w roku opracowuje i zatwierdza plan budżetu do dnia 31 października.
5. Środki finansowe uzyskane przez Radę Rodziców wydatkowane są:
a) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym
b) dofinansowanie organizacji konkursów i olimpiad przedmiotowych, zawodów sportowych o charakterze międzyszkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim
c) nagradzanie rzeczowe wyróżniających się uczniów,
d) pomoc uczniom znajdujących się w trudnych sytuacjach materialnych,
e) poniesienie wydatków poprawiających warunki i skuteczność pracy dydaktycznej oraz wychowawczo – opiekuńczej.
6. Planowane wydatki z funduszu Rady Rodziców powinny być sformułowane na pisemnych wnioskach do Rady Rodziców.
7. Wszystkie wnioski rozpatrywane są na zebraniach Rady Rodziców i wymagają uzyskania akceptacji większości osób uczestniczących w zebraniu.
8. Do podpisywania dokumentów i korespondencji w imieniu Rady Rodziców uprawnieni są: Przewodniczący Rady Rodziców, jego zastępca oraz skarbnik Rady Rodziców.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zapisy niniejszego regulaminu zostały zatwierdzone na zebraniu Rady Rodziców w dniu 4 grudnia 2012r.
2. Z datą obowiązywania zapisów niniejszego regulaminu tracą moc zapisy poprzedniego regulaminu Rady Rodziców.
3. Przewodniczący Rady Rodziców jest zobowiązany, w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia, podać niniejszy regulamin do wiadomości ogółu rodziców.

Skip to content