REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU
Dla Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Braci Barskich w Śremie
§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu przyjmuje się następujące
definicje:
1) „Członek SKW” – Wolontariusz będący członkiem SKW;
2) „Szkoła” – Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich w Śremie
3) „Regulamin” – niniejszy Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu;
4) „Rada Wolontariatu” – organ zarządzający SKW;
5) „SKW” – Szkolny Klub Wolontariatu;
6) „Wolontariat” – bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych,
wykraczające poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie;
7) „Wolontariusz” – uczeń Szkoły, który ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje
świadczenia na zasadach określonych w Regulaminie i zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa dotyczącymi Wolontariatu.
§ 2
Postanowienia ogólne
1. W Szkole działa wolontariat szkolny, którego celem jest aktywizowanie uczniów w działania
na rzecz potrzebujących w charakterze Wolontariusza.
2. Wolontariat szkolny działa w oparciu o zaangażowanie Wolontariuszy jako Członków SKW
oraz w oparciu o współpracę ze Szkołą.
3. SKW działa na podstawie niniejszego Regulaminu.
§ 3
Cele i sposoby działania SKW
1. SKW ma następujące cele:
1) Promowanie wśród uczniów idei wolontariatu;
2) Aktywizowanie i wspieranie uczniów w podejmowaniu działań w charakterze
Wolontariusza;
3) Rozwijanie wśród uczniów zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy;
4) Budowanie wśród uczniów wrażliwości na potrzeby innych i bezinteresowności przy
udzielaniu wsparcia;
5) Rozwijanie wśród uczniów postaw prospołecznych;
6) Kształtowanie wśród uczniów takich umiejętności, jak praca zespołowa,
komunikatywność, zaradność.
2. SKW realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) Organizowanie spotkań, szkoleń, prelekcji promujących ideę wolontariatu;
2) Udział Członków SKW w zbiórkach, kwestach oraz w innych akcjach organizowanych
przez Szkołę lub inne podmioty, z którymi Szkoła współpracuje na podstawie
obowiązujących przepisów lub zawartych porozumień;
3) Pomoc w organizacji wydarzeń i uroczystości szkolnych;
4) Przygotowanie ulotek, plakatów czy broszur zawierających treści promujące ideę
wolontariatu i informujące o aktywności Członków SKW w wolontariat;
5) Współpracę z Samorządem Uczniowskim, Koordynatorem Wolontariatu i Dyrektorem
Szkoły, oraz innymi organami Szkoły.
§ 4
Członkostwo w SKW
1. Działalność SKW opiera się na zasadzie dobrowolności Członków SKW.
2. Członkiem SKW może zostać każdy uczeń (bez względu na wiek), który wyraża chęć
angażowania się w akcje wolontariackie w ramach działalności SKW. Uczeń zainteresowany
przystąpieniem do SKW składa do Rady Wolontariatu pisemną deklarację przystąpienia do
SKW i podpisuje ze Szkołą porozumienie wolontariackie, zgodnie z zasadami reprezentacji
opisanymi w pkt 3 i 4 poniżej.
3. W przypadku uczniów, którzy nie ukończyli 13. roku życia, deklarację przystąpienia do SKW
i porozumienie wolontariackie (niezależnie od podpisu ucznia) podpisuje przedstawiciel
ustawowy (rodzic/opiekun prawny). Podpisanie deklaracji przystąpienia do SKW i
porozumienia wolontariackiego jest równoznaczne ze zgodą przedstawicieli ustawowych
na udział ucznia w działalności SKW.
4. W przypadku uczniów, którzy ukończyli 13. rok życia, a nie ukończyli 18. roku życia,
deklarację przystąpienia do SKW i porozumienie wolontariackie może podpisać uczeń
samodzielnie, ale w takim wypadku w dniu podpisania musi przekazać do Koordynatora
Wolontariatu zgodę przedstawiciela ustawowego na podpisanie ww. dokumentów. W
przypadku braku takiej zgody ma zastosowanie pkt 3 powyżej.
5. Członek SKW zobowiązany jest do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie,
czynnego udziału w pracach SKW, przy czym Członkowie SKW mogą wykonywać
świadczenia wolontariackie w wymiarze nieutrudniającym im nauki i umożliwiającym
wywiązywanie się z innych obowiązków.
6. Członek SKW może w każdym czasie zrezygnować z wykonywania świadczeń w ramach
SKW poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji. Postanowienia pkt 3 i 4 mają
odpowiednie zastosowanie do podpisania takiego oświadczenia.
7. Członkostwo w SKW ustaje automatycznie z chwilą ukończenia edukacji w Szkole.
§ 5
Organizacja SKW
1. SKW działa na zasadach opisanych w Regulaminie.
2. Organem zarządzającym SKW jest Rada Wolontariatu wybrana przez Członków SKW, a w
przypadku pierwszej Rady Wolontariatu przez uczniów inicjatorów powołania SKW.
3. W skład Rady Wolontariatu wchodzi od 2 do 5 członków.
4. Rada Wolontariatu wybiera na pierwszym posiedzeniu po jej wyborze spośród siebie
Przewodniczącego Rady Wolontariatu, który reprezentuje SKW w kontaktach z osobami
trzecimi, w szczególności Dyrektorem Szkoły, Koordynatorem Wolontariatu i Samorządem
Uczniowskim.
5. Kadencja Rady Wolontariatu trwa 1 rok. Członek Rady Wolontariatu może być wybierany
na kolejne kadencje.
6. Rada Wolontariatu działa na posiedzeniach, które powinny odbywać się nie rzadziej niż raz
na kwartał.
7. Decyzje Rady Wolontariatu zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym, w
przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Wolontariatu.
8. Do zadań Rady Wolontariatu należą:
1) Współpraca z Dyrektorem Szkoły, Koordynatorem Wolontariatu, Radą Rodziców i
Samorządem Uczniowskim;
2) Ustalanie planu działania SKW;
3) Przyjmowanie deklaracji przystąpienia do SKW i porozumień wolontariackich i
przekazywanie ich do Koordynatora Wolontariatu;
4) Opiniowanie działań wolontariackich podejmowanych przez Szkołę;
5) Koordynacja zadań wolontariatu;
6) Rekrutacja Członków SKW;
7) Podejmowanie innych działań, jakie okażą się konieczne dla realizacji celów SKW.
§ 6
Współpraca SKW ze Szkołą
1. Działalność SKW podlega Dyrektorowi Szkoły.
2. Dyrektor Szkoły w szczególności:
1) Powołuje Koordynatora Wolontariatu;
2) Zatwierdza Regulamin SKW i jego zmiany;
3) Współpracuje z Radą Wolontariatu;
4) Zawiera porozumienia wolontariackie, przy czym Dyrektor Szkoły może udzielić
pełnomocnictwa do zawierania porozumień z Wolontariuszami Koordynatorowi
Wolontariatu;
5) Nadzoruje wypełnianie obowiązków Szkoły jako korzystającego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie;
6) W miarę możliwości organizuje wsparcie organizacyjne i finansowe działalności SKW.
3. Do głównych zadań Koordynatora Wolontariatu należą:
1) Współpraca z Dyrektorem Szkoły, Nauczycielami Szkoły, Radą Wolontariatu,
Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców;
2) Koordynowanie i nadzorowanie świadczeń Wolontariuszy w ramach SKW, tak aby były
zgodne z Regulaminem, Statutem Szkoły i ogólnie obowiązującymi przepisami;
3) Ustalanie z Radą Wolontariatu planu działania SKW;
4) Koordynowanie podpisywania przez Szkołę porozumień z Wolontariuszami lub ich
zawieranie w przypadku otrzymania stosownego pełnomocnictwa;
5) Czuwanie nad przestrzeganiem przez Szkołę obowiązków Szkoły jako korzystającego w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie;
6) Współpraca z podmiotami trzecimi, z którymi Szkoła działa na podstawie porozumienia
w zakresie organizowania wolontariatu.
§ 7
Wolontariusze prawa i obowiązki
1. Prawa Wolontariusza:
1) Prawo do żądania potwierdzenia zawarcia porozumienia o wolontariacie w formie
pisemnej w przypadku złożenia deklaracji przystąpienia do SKW na czas świadczeń do
30 dni i prawo zawarcia pisemnego porozumienia obligatoryjnie przy świadczeniach
powyżej 30 dni;
2) Prawo do ubezpieczenia NNW w sytuacjach prawem przewidzianych;
3) Prawo do zwrotu kosztów podróży, jeżeli ze świadczeniem wiązać się będzie
konieczność podróży;
4) Prawo do uzyskania informacji o ryzykach związanych z czynnościami objętymi
wolontariatem
5) Prawo otrzymania pisemnego zaświadczenia o wolontariacie;
6) Prawo otrzymania opinii o wolontariacie;
7) Prawo potwierdzenia wolontariatu na świadectwie szkolnym;
8) Prawo uzyskania 3 punktów za wolontariat w szkole;
9) Prawo zgłaszania do Rady Wolontariatu inicjatyw wolontariackich, pomysłów i
propozycji działań podejmowanych przez SKW.
2. Obowiązki Wolontariusza:
1) Podstawowym obowiązkiem jest wykonywanie świadczeń objętych porozumieniem
wolontariackim w sposób należyty, zgodnie z dokonanymi ustaleniami;
2) Obowiązek podpisania porozumienia wolontariackiego w przypadku wolontariatu
dłuższego niż 30 dni;
3) Jeżeli wymagają tego świadczenia objęte wolontariatem – obowiązek posiadania
odpowiednich kwalifikacji lub umiejętności koniecznych do wykonania świadczeń
objętych wolontariatem;
4) Obowiązek wykonywania świadczeń wolontariackich w sposób należyty, adekwatny do
zakresu świadczeń;
5) Obowiązek aktywnego działania na rzecz SKW z zachowaniem zasady, że podejmowanie
świadczeń wolontariackich nie może utrudniać nauki w szkole oraz wywiązywania się z
innych obowiązków;
6) Przestrzeganie Regulaminu i Statutu Szkoły;
7) Dostosowanie się przy wykonywaniu świadczeń do poleceń Koordynatora Wolontariatu
lub innych osób (Nauczycieli) koordynujących świadczenia wolontariackie, w których
Wolontariusz uczestniczy.
§ 8
Postanowienia końcowe
1. Zmiana Regulaminu może nastąpić z inicjatywy Rady Wolontariatu, Dyrektora Szkoły lub
Koordynatora Wolontariatu i wymaga formy pisemnej, którą zatwierdza Dyrektor Szkoły w
porozumieniu z Radą Wolontariatu i Koordynatorem Wolontariatu.
2. Decyzję o rozwiązaniu SKW może podjąć Dyrektor Szkoły po wcześniejszym zapoznaniu się
ze stanowiskiem Koordynatora Wolontariatu, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły.
4. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony w dniu ……………………………….
Wolontariat

UWOLNIĆ SKOWRONKA

Dnia 17.09.2022 Wolontariusze z SP6 brali udział w akcji „Uwolnić skowronka”.

 

WOLONTARIUSZE WRAZ Z SPOŁECZNOŚCIĄ SP 6 ORAZ PRZEDSZKOLE MALI PRZYRODNICY WSPÓLNIE

PRZYŁĄCZYLI SIĘ DO AKCJI “OPATRUNEK NA RATUNEK”

FILM “OPATRUNEK NA RATUNEK”

 

WOLONTARIUSZE SP6 WSPIERAJĄ Mistrzostwa Polski w Para-Kolarstwie

W weekend 25-26 września 2021 na terenie gminy Śrem po raz pierwszy w Wielkopolsce odbyły się Mistrzostwa Polski w Para-Kolarstwie. Kilkudziesięciu zawodników z całej Polski walczyło o medale oraz tytuł mistrzowski w kilkunastu kategoriach. W zawodach wystartowali para-olimpijczycy i medaliści Mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Europy.  Nasi Wolontariusze na czele z p. Moniką Ładą wspierali organizatorów imprezy . Wszyscy stanęli na wysokości zadania! Energia i wspaniały doping udzielał się podczas zawodów.

ZAPRASZAMY DO GALERII

 

BARWY WOLONTARIATU

Dnia 12 grudnia 2018 uczennice naszej szkoły Michalina, Lura oraz Olga wzięły udział w uroczystej gali „Barwy Wolontariatu”. Jest to uroczystość organizowana z okazji Wielkopolskiego Dnia Wolontariusza i już drugi rok odbywała się w Sali Ziemi MTP w Poznaniu.

Dziewczyny reprezentowały naszą społeczność Szkolnego Wolontariatu i mogły wymienić się doświadczeniami z wolontariuszami z całej Wielkopolski. Wyróżniono i nagrodzono wiele  osób
m.in. „Śremskich Migaczy”. Tego dnia gale uświetnił występ Kamila Bednarka i jego zespołu.

W Śremie po raz kolejny została zorganizowana akcja “Uwolnić skowronka”. Jej celem jest wspólna integracja mieszkańców miasta dotkniętych niepełnosprawnością. Przedsięwzięcie jak co roku wspierali m.in. wolontariusze z SP wraz z opiekunkami p. Joanną Duszczak i p. Martyną Antoniewicz.

 

 

Skip to content