środa, grudnia 01, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

CHEMIA -WYMAGANIA PROGRAMOWE

Propozycja wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy siódmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej.

I. Substancje i ich przemiany

Ocena dopuszczająca

[1]

Ocena dostateczna

[1 + 2]

Ocena dobra

[1 + 2 + 3]

Ocena bardzo dobra

[1 + 2 + 3 + 4]

Uczeń:

zalicza chemię do nauk przyrodniczych

stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązującew pracowni chemicznej

nazywa wybrane elementy szkła i sprzętu laboratoryjnego oraz określa ich przeznaczenie

zna sposoby opisywania doświadczeń chemicznych

opisuje właściwości substancji będących głównymi składnikami produktów stosowanych na co dzień

definiuje pojęcie gęstość

podaje wzór na gęstość

przeprowadza proste obliczenia

z wykorzystaniem pojęć masa, gęstość, objętość

wymienia jednostki gęstości

odróżnia właściwości fizyczne od chemicznych

definiuje pojęcie mieszanina substancji

opisuje cechy mieszaninjednorodnych

i niejednorodnych

podaje przykłady mieszanin

opisuje proste metodyrozdzielania mieszanin na składniki

definiuje pojęcia zjawisko fizyczne
i reakcja chemiczna

podaje przykłady zjawisk fizycznych

i reakcji chemicznych zachodzących

w otoczeniu człowieka

definiuje pojęcia pierwiastek chemiczny

i związekchemiczny

dzieli substancje chemiczne na proste

i złożone oraz na pierwiastki i związki chemiczne

podaje przykłady związków chemicznych

dzieli pierwiastki chemiczne na

metale i niemetale

podaje przykłady pierwiastków chemicznych (metali i niemetali)

odróżnia metale i niemetale na podstawie ich właściwości

opisuje, na czym polegają rdzewienie
i
korozja

wymienia niektóre czynniki powodujące korozję

posługuje się symbolami chemicznymi pierwiastków (H, O, N, Cl, S, C, P, Si, Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Al, Pb, Sn, Ag, Hg)

Uczeń:

omawia, czym zajmuje się chemia

wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką

przydatną ludziom

wyjaśnia, czym są obserwacje, a czym wnioski z doświadczenia

przelicza jednostki (masy, objętości, gęstości)

wyjaśnia, czym ciało fizyczne różni się

od substancji

opisuje właściwości substancji

wymienia i wyjaśnia podstawowe sposoby

rozdzielania mieszanin na składniki

sporządza mieszaninę

dobiera metodę rozdzielania mieszaniny na składniki

opisuje i porównuje zjawisko fizyczne

i reakcję chemiczną

projektuje doświadczenia ilustrujące zjawisko fizyczne i reakcję chemiczną

definiuje pojęcie stopy metali

podaje przykłady zjawisk fizycznych

i reakcjichemicznych zachodzących

w otoczeniu człowieka

wyjaśnia potrzebę wprowadzenia symboli

chemicznych

rozpoznaje pierwiastki i związki chemiczne

wyjaśnia różnicę między pierwiastkiem, związkiem chemicznym i mieszaniną

proponuje sposoby zabezpieczenia przed rdzewieniem przedmiotów wykonanych
z żelaza

Uczeń:

podaje zastosowania wybranego szkła i sprzętu laboratoryjnego

identyfikuje substancje na podstawie

podanych właściwość

przeprowadza obliczenia

z wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość, objętość

przelicza jednostki

podaje sposób rozdzielenia wskazanej

mieszaniny na składniki

wskazuje różnice między właściwościami fizycznymi składników mieszaniny, które umożliwiają jej rozdzielenie

projektuje doświadczenia ilustrujące reakcję chemiczną i formułuje wnioski

wskazuje w podanych przykładach

reakcję chemiczną i zjawisko fizyczne

wskazuje wśród różnych substancji mieszaninę i związek chemiczny

wyjaśnia różnicę między mieszaniną

a związkiem chemicznym

odszukuje w układzie okresowym pierwiastków podane pierwiastki chemiczne

opisuje doświadczenia wykonywane na lekcji

przeprowadza wybrane doświadczenia

Uczeń:

omawia podział chemii na organiczną
i nieorganiczną

definiuje pojęcie patyna

projektuje doświadczenie o podanym tytule (rysuje schemat, zapisuje obserwacje i formułuje wnioski)

przeprowadza doświadczenia z działu

Substancje i ich przemiany

projektuje i przewiduje wyniki doświadczeń na podstawie posiadanej wiedzy

 


Przykłady wiadomości i umiejętności wykraczające poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie może być warunkiem wystawienia oceny celującej.
Uczeń:

opisuje zasadę rozdziału mieszanin metodą chromatografii

opisuje sposób rozdzielania na składniki bardziej złożonych mieszanin z wykorzystaniem metod spoza podstawy programowej

wykonuje obliczenia – zadania dotyczące mieszanin

 

Propozycja wymagań programowych na poszczególne oceny przygotowana na podstawie treści zawartych w podstawie programowej, programie nauczania oraz podręczniku dla klasy ósmej szkoły podstawowej Chemia Nowej Ery

Wyróżnione wymagania programowe odpowiadają wymaganiom ogólnym i szczegółowym zawartym w treściach nauczania podstawy programowej.

VII. Kwasy

Ocena dopuszczająca

[1]

Ocena dostateczna

[1 + 2]

Ocena dobra

[1 + 2 + 3]

Ocena bardzo dobra

[1 + 2 + 3 + 4]

Uczeń:

 • wymienia zasady bhp dotyczące obchodzenia się z kwasami

 • zalicza kwasy do elektrolitów

 • definiuje pojęcie kwasy zgodnie z teorią Arrheniusa

 • opisuje budowę kwasów

 • opisuje różnice w budowie kwasów beztlenowych i kwasów tlenowych

 • zapisuje wzory sumaryczne kwasów: HCl, H2S, H2SO4, H2SO3, HNO3, H2CO3, H3PO4

 • zapisuje wzory strukturalne kwasów beztlenowych

 • podaje nazwy poznanych kwasów

 • wskazuje wodór i resztę kwasową we wzorze kwasu

 • wyznacza wartościowość reszty kwasowej

 • wyjaśnia, jak można otrzymać np. kwas chlorowodorowy, siarkowy(IV)

 • wyjaśnia, co to jest tlenek kwasowy

 • opisuje właściwości kwasów, np.: chlorowodorowego, azotowego(V) isiarkowego(VI)

 • stosuje zasadę rozcieńczania kwasów

 • opisuje podstawowe zastosowania kwasów:chlorowodorowego, azotowego(V) isiarkowego(VI)

 • wyjaśnia, na czym polega dysocjacjajonowa (elektrolityczna) kwasów

 • definiuje pojęcia: jon, kation i anion

 • zapisuje równania reakcji dysocjacjijonowej kwasów (proste przykłady)

 • wymienia rodzaje odczynu roztworu

 • wymienia poznane wskaźniki

 • określa zakres pH i barwy wskaźników dla poszczególnych odczynów

 • rozróżnia doświadczalnie odczyny roztworów za pomocą wskaźników

 • wyjaśnia pojęcie kwaśne opady

 • oblicza masy cząsteczkowe HCl i H2S

Uczeń:

 • udowadnia, dlaczego w nazwie danego kwasu pojawia się wartościowość

 • zapisuje wzory strukturalne poznanych kwasów

 • wymienia metody otrzymywania kwasów tlenowych i kwasów beztlenowych

 • zapisuje równania reakcji otrzymywania poznanych kwasów

 • wyjaśnia pojęcie tlenekkwasowy

 • wskazuje przykłady tlenków kwasowych

 • opisuje właściwości poznanychkwasów

 • opisuje zastosowaniapoznanych kwasów

 • wyjaśnia pojęcie dysocjacjajonowa

 • zapisuje wybrane równania reakcji dysocjacji jonowej kwasów

 • nazywa kation H+ i aniony reszt kwasowych

 • określa odczyn roztworu (kwasowy)

 • wymienia wspólne właściwości kwasów

 • wyjaśnia, z czego wynikają wspólne właściwości kwasów

 • zapisuje obserwacje z przeprowadzanych doświadczeń

 • posługuje się skalą pH

 • bada odczyn i pH roztworu

 • wyjaśnia, jak powstają kwaśne opady

 • podaje przykłady skutków kwaśnych opadów

 • oblicza masy cząsteczkowe kwasów

 • oblicza zawartość procentową pierwiastków chemicznych w cząsteczkach kwasów

Uczeń:

 • zapisuje równania reakcjiotrzymywania wskazanego kwasu

 • wyjaśnia, dlaczego podczas pracy ze stężonymi roztworami kwasów należy zachować szczególną ostrożność

 • projektuje doświadczenia, w wyniku których można otrzymać omawiane na lekcjach kwasy

 • wymienia poznane tlenki kwasowe

 • wyjaśnia zasadę bezpiecznego rozcieńczania stężonego roztworu kwasu siarkowego(VI)

 • planuje doświadczalne wykrycie białka w próbce żywności (np.: w serze, mleku, jajku)

 • opisuje reakcję ksantoproteinową

 • zapisuje i odczytuje równaniareakcji dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) kwasów

 • zapisuje i odczytuje równaniareakcji dysocjacji jonowej (elektrolitycznej) w formie stopniowej dla H2S, H2CO3

 • określa kwasowy odczyn roztworu na podstawie znajomości jonów obecnych w badanym roztworze

 • opisuje doświadczenia przeprowadzane na lekcjach (schemat, obserwacje, wniosek)

 • podaje przyczyny odczynu roztworów: kwasowego, zasadowego, obojętnego

 • interpretuje wartość pH w ujęciu jakościowym (odczyny: kwasowy, zasadowy, obojętny)

 • opisuje zastosowania wskaźników

 • planuje doświadczenie, które pozwala zbadać pH produktów występujących w życiu codziennym

 • rozwiązuje zadania obliczeniowe o wyższym stopniu trudności

 • analizuje proces powstawania i skutki kwaśnych opadów

 • proponuje niektóre sposoby ograniczenia powstawania kwaśnych opadów

Uczeń:

 • zapisuje wzór strukturalny kwasu nieorganicznego o podanym wzorze sumarycznym

 • nazywa dowolny kwas tlenowy (określenie wartościowości pierwiastków chemicznych, uwzględnienie ich w nazwie)

 • projektuje i przeprowadza doświadczenia,w których wyniku można otrzymaćkwasy

 • identyfikuje kwasy na podstawie podanych informacji

 • odczytuje równania reakcji chemicznych

 • rozwiązuje zadania obliczeniowe o wyższym stopniu trudności

 • proponuje sposoby ograniczenia powstawania kwaśnych opadów

 • wyjaśnia pojęcie skala pH

Przykłady wiadomości i umiejętności wykraczających poza treści wymagań podstawy programowej; ich spełnienie przez ucznia może być warunkiem wystawienia oceny celującej. Uczeń:

 • wymienia przykłady innych wskaźników i określa ich zachowanie w roztworach o różnych odczynach

 • opisuje wpływ pH na glebę i uprawy, wyjaśnia przyczyny stosowania poszczególnych nawozów

 • omawia przemysłową metodę otrzymywania kwasuazotowego(V)

 • definiuje pojęcie stopień dysocjacji

 • dzieli elektrolity ze względu na stopień dysocjacji

Login Form