Ciepły posiłek

REGULAMIN KORZYSTANIA Z JADALNI PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. BRACI BARSKICH

W ŚREMIE

 
I. Postanowienia ogólne
1. Jadalnia jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni
dla osób uprawnionych do korzystania z dobrowolnego, płatnego, ciepłego posiłku w szkole.
2. Posiłki wydawane są w dniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne.
3. O bezpieczeństwo w czasie wydawania obiadów dbają dyżurujący nauczyciele .
4. Jadłospis na bieżący tydzień udostępniany jest na tablicach na terenie szkoły oraz w miejscu
wydawania posiłku- jadalnia     
5. Cena ciepłego posiłku jaką pokrywa rodzic / prawny opiekun zawiera koszty tzw. „wsadu do
kotła”.
II. Uprawnieni do korzystania z jadalni szkolnej
Do korzystania z posiłków w jadalni szkolnej uprawnieni są:
1.Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie wnoszący opłaty
indywidualnie na podstawie „Deklaracji korzystania z ciepłego posiłku”.
2.Nauczyciele oraz pracownicy wnoszący opłaty indywidualnie.

III. Zapisy i rezygnacja
1. Zapisy na obiady prowadzone są od dnia 4 września 2023 do 21 czerwca 2024 roku na
podstawie „Deklaracji korzystania z ciepłego” , zawieranej z rodzicami/prawnymi opiekunami
ucznia. Umowa obowiązuje od 4 września 2023 do 21 czerwca 2024 roku.
2. Dopuszcza się możliwość rezygnacji z obiadów w trakcie roku szkolnego, wymaga ona
jednak formy pisemnej złożonej u sekretarki szkolnej.
3. W przypadku nieobecności ucznia, planowanego wyjścia lub wycieczki klasy w porze
wydawania obiadów, rezygnację z  ciepłego posiłku zgłaszają rodzice/ opiekunowie ucznia
mailowo na adres szkoły do godziny 8.00
*(Telefonicznie – 61 28 36 508 , mailowo – sekretariat@sp6.srem.pl)

IV. Wydawanie posiłków
1.Posiłki w jadalni przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia dzieci
i młodzieży, a także zgodnie z aktualnymi Rozporządzeniami Ministra Zdrowia.
1. Za wydawanie posiłków odpowiadają pracownicy kuchni.
2. Posiłki wydawane są od godz. 11.30 do 15.00 zgodnie z harmonogramem, dostosowane do
planu zajęć poszczególnych klas.
3. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby
spożywające posiłek.                                                 

V. Zasady zachowania w jadalni szkolnej
1. W jadalni obowiązuje cisza.
2. Przed wejściem do jadalni uczeń ma obowiązek zgłoszenia swojej obecności na obiedzie
osobie prowadzącej rejestr.
3.Uczniowie zobowiązani są do dbania o porządek i bezpieczeństwo swoje i kolegów oraz do
kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i personelu kuchni.
4. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
5. Po odebraniu posiłku z okienka, każdy uczeń w bezpieczny sposób przenosi swój posiłek
do stolika i spożywa go z zachowaniem zasad kultury.
6. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odnieść do wyznaczonego okienka oraz
zadbać o czystość pozostawionego stolika.
7.Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi
pełniącemu dyżur.
 
VII. Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, związanych z organizacją
pracy jadalni szkolnej, decyduje dyrektor szkoły.

Comments are closed.
Skip to content