POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

WAŻNE INFORMACJE
Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie informuje,
iż zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.
z 2022 r., poz. 2230 tj.) oraz z art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. – Pomoc
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) i na podstawie Uchwały
Nr 223/XXII/2012 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie
Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy Śrem istnieje możliwość ubiegania się o pomoc materialną
o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2023/2024.
Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic
w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji
wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji
uczniów zdolnych.
Załącznik nr 1 do ogłoszenia określa katalog wydatków kwalifikowanych do
stypendium szkolnego w roku szkolnym 2023/2024.
O pomoc materialną o charakterze socjalnym mogą ubiegać się:
1) Uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół
artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz
słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
2) Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjnowychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3) Obywatele Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny
na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. – Pomoc obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z
2023 r. poz. 103 ze zm.).
Osoby ubiegające się o pomoc materialną o charakterze socjalnym winny być
mieszkańcami gminy Śrem.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 1. Stypendium szkolne.
 2. Zasiłek szkolny.
  Ad. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się
  w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę
  w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie,
  niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak
  umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub
  narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
  Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków
  publicznych może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie
  z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych w danym
  roku szkolnym nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.
  6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.) tj. 2 480,00 zł, a w przypadku słuchaczy
  kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której
  mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
  rodzinnych tj. 2 232,00 zł.
  Miesięczna wysokość dochodu dla osoby w rodzinie ucznia uprawniająca
  do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00
  zł netto, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
  o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) i ustalana jest na
  zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 tej samej ustawy, z tym że do dochodu
  nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2
  i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz świadczeń
  określonych w art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej – załącznik nr 2.
  Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc
  i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy
  kolegiów – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy
  w danym roku szkolnym.
  Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty,
  o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
  o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% tej kwoty.
  Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
  1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach
  edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia
  realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w
  zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
  2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności
  zakupu podręczników;
  3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem
  nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół
  ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów.
  Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub w kilku formach
  jednocześnie. W przypadku gminy Śrem refundacja kosztów nastąpi po
  przedłożeniu rachunków lub faktur, dowodów wpłaty KP, imiennych
  paragonów z danymi nabywcy (wnioskodawcy lub ucznia), zaświadczeń
  wydanych przez szkołę w przypadku udziału ucznia w wyjściach/wyjazdach
  do instytucji kultury, wyjazdach na zieloną szkołę, wycieczkach szkolnych,
  obozach sportowych, itp., biletów miesięcznych – imiennych – wystawionych
  na ucznia.
  Wysokość i formę przyznanego stypendium szkolnego określi decyzja
  administracyjna wydana przez Burmistrza Śremu.
  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia
  15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:
  1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
  rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego
  danego roku szkolnego;
  2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia
  15 października danego roku szkolnego.
  Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2023/2024
  przyjmowane będą w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie przy Pl. 20
  Października 1, 63-100 Śrem.
  Stypendium szkolne nie przysługuje:
  ❖ dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne;
  ❖ uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie gminy Śrem;
  ❖ w sytuacji, gdy stypendysta został skreślony z listy uczniów;
  ❖ jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie stypendysty
  przekracza kwotę uprawniającą do otrzymania stypendium szkolnego,
  tj. 600,00 zł netto;
  ❖ uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym
  ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota
  otrzymywanych stypendiów o charakterze socjalnym nie przekracza
  w danym roku szkolnym kwoty 2 480,00 zł, a w przypadku słuchaczy kwoty
  2 232,00 zł.
  Ad. 2. Zasiłek szkolny może być przyznany, gdy uczeń przejściowo
  znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej z powodu wystąpienia zdarzenia
  losowego.
  Zasiłek szkolny może być przyznany na pokrycie wydatków związanych
  z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze
  edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego
  stypendium szkolnego.
  Warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest złożenie wniosku w Pionie
  Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie wraz
  z udokumentowanym oraz opisanym we wniosku zdarzeniem losowym
  w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia powyższego
  zdarzenia.
  Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty
  stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
  Zasiłek szkolny nie przysługuje:
  ❖ dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne;
  ❖ jeżeli termin przedstawionego we wniosku zdarzenia losowego jest dłuższy
  niż dwa miesiące;
  ❖ uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie gminy Śrem.
  O przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą ubiegać
  się rodzice, pełnoletni uczniowie, dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb
  społecznych lub ośrodka, o których mowa wyżej oraz z urzędu.
  Informacja o sytuacji rodziny, mająca wpływ na wysokość stypendium
  szkolnego, powinna wynikać z treści wniosku oraz dołączonych do niego
  dokumentów, potwierdzających tą sytuację.
  Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć:
 • w przypadku zatrudnienia: zaświadczenie pracodawcy o wysokości
  dochodu netto z miesiąca poprzedzającego termin złożenia wniosku lub
  w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został
  złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie
  stanowi inaczej, pomniejszony o:
 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty
  uzyskania przychodu;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób;
 • w przypadku utraty dochodu: dokument określający datę utraty
  dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;
 • w przypadku otrzymywania alimentów: odpis prawomocnego
  orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego
  ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku
  alimentów dobrowolnych oświadczenie potwierdzające płatność lub
  dowody wpłaty;
 • w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:
  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis
  protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed
  mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość
  zapłaconych alimentów;
 • w przypadku niealimentacji: zaświadczenie organu prowadzącego
  postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych
  za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości
  wyegzekwowanych alimentów;
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
  a) na zasadach ogólnych: zaświadczenie z urzędu skarbowego
  za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie
  o wysokości składki zdrowotnej;
  b) opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym
  karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie
  opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody
  opłaty składek w ZUS;
 • w przypadku pobierania renty/emerytury: decyzja ostatniej waloryzacji
  renty/emerytury;
 • w przypadku pobierania świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej:
  zaświadczenie lub oświadczenie o rodzaju i wysokości tych świadczeń;
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego: zaświadczenie lub
  oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach
  przeliczeniowych oraz odcinek potwierdzający płatność składki KRUS;
 • w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia: zaświadczenie
  ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki;
 • inne dokumenty niezbędne do przeanalizowania sytuacji finansowej
  i rodzinnej wnioskodawcy, mające wpływ na przyznanie pomocy
  materialnej dla uczniów.
  Formularze wniosków dostępne są w Pionie Edukacji i Usług Społecznych
  Urzędu Miejskiego w Śremie, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego
  w Śremie, a także w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Edukacja” na
  stronie http://umsrem.bip.eur.pl/public/?id=43414
  Informacje nt. pomocy materialnej dla uczniów można uzyskać
  w Pionie Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie, pokój nr 3
  (na parterze) lub pod nr tel. 61 28 47 130.
  Klauzula informacyjna:
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej
  RODO, administrator informuje, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Śremu z siedzibą
  w Urzędzie przy ul. Plac 20 Października 1, 63-100 Śrem.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się za
  pomocą adresu e – mail: iod@srem.pl oraz numeru telefonu: 696 011 969.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO –
  obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z realizacją
  wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.
 4. W toku załatwiania sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym
  podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru
  danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz
  podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na
  podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych
  osobowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów
  ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.
  z 2020 r. poz. 164, ze zm.).
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 7. Każdy wnioskodawca ma prawo, w zakresie danych osobowych do:
  1) dostępu do swoich danych osobowych,
  2) sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub
  nieprawdziwe,
  3) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
  danych osobowych wnioskodawcy, przysługuje mu prawo wniesienia
  skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
  Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
 8. Dane osobowe wnioskodawcy nie będą przetwarzane w trybie
  zautomatyzowanym oraz nie będą profilowane.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji
  celu jakim jest udzielenie pomocy materialnej dla uczniów.
  Burmistrz Śremu
  Adam Lewandowski
  załącznik nr 1
  KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH
  DO STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO w roku szkolnym 2022/2023
 10. Podręczniki, zeszyty.
 11. Słowniki, encyklopedie, atlasy (w tym również multimedialne), tablice
  matematyczne, lektury szkolne, książki tematyczne związane z przedmiotem
  nauczania.
 12. Tornister, plecak szkolny, torba szkolna, torba sportowa (w przypadku
  uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych).
 13. Strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego:
 • obuwie sportowe, obuwie lekkie typu tenisówki, halówki, trampki – jedna
  para na okres na jednego ucznia,
 • odzież sportowa typu spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna (t-shirt),
  getry, dres sportowy – po jednej sztuce w okresie na jednego ucznia.
 1. Przybory do nauki zawodu niezbędne w procesie edukacji – dotyczy uczniów
  szkół ponadpodstawowych.
 2. Przybory szkolne, artykuły szkolne (np. piórniki, bloki, flamastry, kredki,
  pędzle, farby, klej, papier kolorowy, papier ksero, ołówki, długopisy, pióra,
  gumki, temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki,
  taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne,
  plastelina, modelina, itp.).
 3. Tusze do drukarek, tonery.
 4. Multimedialne programy edukacyjne.
 5. Komputer/laptop, oprogramowanie (system operacyjny, pakiet biurowy),
  drukarka, skaner, monitor, mysz, klawiatura, głośniki, tablet, router, pendrive,
  słuchawki.
 6. Mundurek szkolny.
 7. Basen (strój kąpielowy, klapki, czepek, okularki do pływania itp.)
 8. Zajęcia pozalekcyjne (opłata za dodatkową naukę języka obcego,
  korepetycje, zajęcia sportowe i inne zajęcia edukacyjne).
 9. Uczestnictwo w organizowanych przez szkołę wyjściach/wyjazdach do
  instytucji kultury, wyjazdach na zieloną szkołę, wycieczki szkolne, obozy
  sportowe, obozy edukacyjne itp.
 10. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki
  poza miejscem zamieszkania (np. zakwaterowanie w bursie/internacie, przejazd
  środkami komunikacji publicznej z i do szkoły, itp.).
 11. Inne niewymienione w punktach 1-14, niezbędne w procesie edukacji
  ucznia.
  załącznik nr 2
  Dochód rodziny ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy
  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.):
 12. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca
  poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca,
  w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania,
  jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
  a) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty
  uzyskania przychodu;
  b) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach
  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia
  społeczne określone w odrębnych przepisach;
  c) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
 13. Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 3 nie wlicza się:
  1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
  2) zasiłku celowego;
  3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny,
  przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
  4) wartości świadczenia w naturze;
  5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o
  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac
  społecznie użytecznych;
  6) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015
  r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z
  powodów politycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 319 i 1578), i pomocy pieniężnej, o
  której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach
  oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego
  (Dz.U. z 2020 r. poz. 517), w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o
  świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej
  służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla,
  kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz.U. z 2020
  r. poz. 619), w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach
  deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez
  III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz.U. z 2019 r. poz.
  1168), w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu
  pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom
  działań wojennych (Dz.U. z 2020 r. poz. 684) oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia
  20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach
  represjonowanych z powodów politycznych;
  7) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
  8) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego
  2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195,
  z późn. zm.);
  9) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia
  7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598);
  10) świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia
  22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość
  Polski (Dz. U. poz. 2529);
  11) nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art.
  31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz.
  178, 1192 i 1535);
  12) pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie
  z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472);
  13) środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych
  przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub
  ochronę środowiska naturalnego;
  14) zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
  2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
  15) rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia
  17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270);
  16) dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie
  dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy
  z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r.
  poz. 75, 952, 1901 i 2270);
  17) kwotę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia
  10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn.
  zm.);
  18) kwotę dodatku osłonowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
  17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1);
  19) kwoty dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia
  5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692);
  20) kwotę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania
  niektórych źródeł ciepła, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia
  15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł
  ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, ze zm.);
  21) kwoty dodatku elektrycznego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy
  z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie
  odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku
  energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 269 i 295);
  22) świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia
  31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do
  samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1842).
 14. W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
  1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach
  określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych –
  za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty
  uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym
  w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na
  ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki
  zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane
  z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na
  ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów,
  określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc
  kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu
  podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę
  miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził
  działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu
  tej osoby;
  2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym
  podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
  fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej
  osoby.
 15. W sytuacji, gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej
  z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek
  należny, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, rozumie się podatek wyliczony w takiej
  proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności
  gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich
  wykazanych w nich dochodów.
 16. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku
  prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w
  przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie
  zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego,
  zawierającego informację o wysokości:
  1) przychodu;
  2) kosztów uzyskania przychodu;
  3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
  4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza
  w przypadkach, o których mowa w ust. 6;
  5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
  6) należnego podatku;
  7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych
  z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
 17. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku
  prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach
  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
  osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia
  wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego
  informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia
  składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
 18. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny
  w wysokości 345,00 zł.
 19. Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych
  oraz z innych źródeł sumuje się.
 20. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc
  złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej
  dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
  1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku
  osoby samotnie gospodarującej,
  2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie
 • kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych
  miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
 1. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres,
  kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres,
  za który uzyskano ten dochód.
 2. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego
  dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z
  dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy
  społecznej.

Comments are closed.
Skip to content