czwartek, października 21, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

REKRUTACJA 2015/2016

alt

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
W GMINIE ŚREM NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

W celu ułatwienia dostępu do informacji o wszystkich szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie  gminy Śrem oraz skrócenia czasu oczekiwania na listy dzieci przyjętych,  stworzone zostały jednolite zasady naboru do szkół podstawowych.


1)    Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, którym ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie ZGŁOSZENIA dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. Do szkoły obwodowej dzieci przyjmowane są z urzędu, to znaczy, że nie podlegają procesowi rekrutacji. Obwody szkół określa -> uchwała. Druk zgłoszenia należy wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie swojej szkoły obwodowej.  
2)    W przypadku zapisu dziecka do szkoły spoza obwodu należy wypełnić WNIOSEK, wskazując w nim szkoły uszeregowane od najbardziej preferowanej do najmniej preferowanej. Należy mieć na uwadze kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Śrem:

 

  •    w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 10 pkt,
  •    w obwodzie szkoły podstawowej/zespołu szkół zamieszkują krewni kandydata (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców/opiekunów prawnych

w zapewnieniu kandydatowi należytej opieki – 5 pkt,

  •     miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej/zespołu szkół – 2 pkt.

Wniosek wypełniony drogą elektroniczną należy wydrukować, podpisać i dostarczyć tylko do szkoły podstawowej pierwszego wyboru.

WYMAGANE DOKUMENTY

 

1)    Wniosek do pobrania

2)   Zgłoszenie do pobrania

3)   Załącznik do wniosku

4)   Oświadczenie do wniosku

 

  WAŻNE TERMINY

alt

UWAGA!
W przypadku rekrutacji do:
1.    Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śremie;
2.    Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie;
Do wniosku należy dołączyć dodatkową dokumentację określoną przez dyrekcję szkoły.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA


1)    W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
2)    Rodzic/opiekun prawny dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
3)    Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej służy skarga do sądu administracyjnego.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA


Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego szkoły podstawowe, które będą dysponowały wolnymi miejscami ogłoszą termin rekrutacji uzupełniającej.
Wnioski złożone w szkołach, w których ogłoszono rekrutację uzupełniającą, podlegają ponownemu rozpatrzeniu.

Login Form