czwartek, października 21, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

Samorząd

Skład Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2014/2015

 

PRZEWODNICZĄCY:

Mikołaj Marmurowicz  kl.6a

ZASTĘPCY:

Faustyna Krawczyk  kl.6c

Wiktoria Doktor  kl.6c

CZŁONKOWIE:

Maria Słowińska kl.6a

Kamil Grelak  kl.6a

Jan Skowron  kl.6a

Ewelina Krasnowska

Aleksander Czarnecki kl.5b

Paweł Rubach

Borys Boczar

Paulina Wielińska

 

 

 

 

OPIEKUNOWIE:

Grażyna Ogrodowska

Joanna Kowalska

 

 

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

I   Cele Samorządu Uczniowskiego:

1.     Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów i rozwijanie umiejętności zespołowego działania.

2.     Udział uczniów w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.

3.     Zapewnienie partnerstwa w stosunkach uczniów z nauczycielami dla realizacji celów wychowawczych szkoły.

4.     Stworzenie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia.

II.Organizacja Samorządu Uczniowskiego:

1.     Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły.

2.     Samorząd Uczniowski swą działalnością obejmuje klasy 1-6.

3.     Samorząd pracuje w sekcjach.

4.     Ogół członków Samorządu wyłania kandydatów do władz samorządu.

-         każdy zespół klasowy typuje trzech kandydatów do władz samorządu,

-         kandydat do władz musi spełniać następujące warunki:

* zdolności organizacyjne

* dobre wyniki w nauce

* pomysłowość i inicjatywa.

5.     Wybory do Samorządu Uczniowskiego poprzedza kampania wyborcza.

6.     Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok szkolny.

7.     Zebrania Samorządu Uczniowskiego odbywają się 1 raz w tygodniu.

III.Zadania Samorządu Uczniowskiego:

1.     Organizowanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.

2.     Zgłaszanie władzom szkolnym opinii i potrzeb środowiska uczniowskiego.

3.     Współudział w propagowaniu ciekawych form zajęć w czasie wolnym od nauki.

4.     Dbanie o sprzęt szkolny.

5.     Organizowanie różnych form pomocy koleżeńskiej.

6.     Dbanie o dobre imię i honor szkoły.

IV.Fundusz Samorządu Uczniowskiego tworzą:

1.     Kwoty uzyskane z organizacji przez Samorząd różnego rodzaju imprez

2.     Zbiórki surowców wtórnych.

 

V.Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego:

1.     Samorząd może zgłaszać dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wnioski i opinie dotyczące spraw szkoły i uczniów.

2.     Dysponowanie funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu.

 

 
   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2012/2013

L.p.

Miesiąc

Impreza

Odpowiedzialni

1.

wrzesień

- wybory do Samorządu   Uczniowskiego- spotkanie organizacyjne, tworzenie planu pracy S.U.- udział Pocztu Sztandarowego w uroczystości na Placu 20 Października z okazji wybuchu II wojny światowej.- dyskoteka z okazji Dnia Chłopca oraz audycja przez radiowęzeł.

opiekun S.U.-GrażynaOgrodowska wraz z członkami S.U.

2.

październik

- akcja charytatywna (loteria, dyskoteki, zbieranie pieniędzy do puszki)- udział Pocztu Sztandarowego w uroczystości na Placu 20 Października związanej z rocznicą rozstrzelania synów ziemi śremskiej przez hitlerowców.- życzenia z okazji Święta Edukacji   Narodowej.

opiekun S.U. wraz z członkami S.U.

3.

listopad

- c.d. akcji charytatywnej- zbiórka zabawek (prezentów gwiazdkowych) dla Domu Dziecka w Bninie- Przygotowanie scenariusza i przedstawienie akademii z okazji Święta Niepodległości- dyskoteka charytatywna na WOŚP- dyskoteka andrzejkowa - udział Pocztu Sztandarowego w Mszy Św. z okazji Święta Niepodległości.

opiekun S.U. wraz z członkami S.U.

4.

grudzień

- c.d. akcji charytatywnej- wizyta S.Sz w Domu Dziecka w   Bninie (przekazanie prezentów oraz Samorząd w roli kolędników)- Samorząd w roli kolędników w DPS –Psarskie- życzenia świąteczne przez radiowęzeł

Opiekun S.U.Grażyna Ogrodowska wraz z członkami S.U.

5.

styczeń

- zakończenie akcji charytatywnej- zabawa karnawałowa (zysk przeznaczony na WOŚP)

opiekun S.U.-GrażynaOgrodowska wraz z członkami S.U.

6.

luty

- dyskoteka z okazji walentynek ,- życzenia walentynkowe

Opiekun S.U. wraz z członkami S.U..

7.

marzec

- życzenia przez radiowęzeł z okazji Dnia Kobiet- zbiórka słodyczy i zabawek dla oddziału dziecięcego w szpitalu w Śremie.

Opiekun S.U.Grażyna Ogrodowski wraz z członkami S.U.

8.

kwiecień

- wizyta w śremskim szpitalu i przekazanie upominków dzieciom z oddziału dziecięcego- udział Pocztu Sztandarowego w uroczystości z okazji Rocznicy Katyńskiej.

Opiekun S.U.Grażyna Ogrodowska wraz z członkami S.U.

9.

maj

- udział w sympozjum Samorządów Uczniowskich szkół gminy Śrem- zabawa zakończeniowa-udział Pocztu Sztandarowego w uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

opiekun S.U. wraz z członkami S.U.

10.

czerwiec

- udział w festynie szkolnym.

opiekun S.U..-GrażynaOgrodowska wraz z członkami S.U.

 

Zadania Samorządu Uczniowskiego 

Zadania Samorządu Uczniowskiego

 

Sekcja kulturalna:

· organizowanie uroczystości szkolnych (akademii),

· przeprowadzanie kampanii wyborczej i wyborów do Samorządu Uczniowskiego następnej kadencji,

· opieka nad pocztem sztandarowym,

· pomoc koleżeńska,

· działa w akcjach szkolnych i poza szkolnych (np. akcje charytatywne),

· organizowanie spotkań Samorządu Uczniowskiego z opiekunem.

 

Sekcja porządkowa:

· dbanie o czystość na korytarzu i wokół szkoły,

· dbałość o schludny wygląd pomieszczeń Samorządu Uczniowskiego,

· zorganizowanie zbiórki makulatury,

· przygotowanie gazetki Samorządu Uczniowskiego.

Sekcja rozrywkowa:

· przygotowanie imprez organizowanych przez Samorząd Uczniowski (np. dyskoteki),

· przygotowywanie audycji emitowanych przez radiowęzeł (np. Dzień Nauczyciela, Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, Walentynki itp.)

 

 

 

 

Działalność poszczególnych sekcji

 

Sekcja kulturalna:

Każdego roku Samorząd Uczniowski jest odpowiedzialny za przygotowanie, co najmniej jednej akademii szkolnej. Tego roku przygotowaliśmy, pod kierunkiem naszego opiekuna - pani Grażyny Ogrodowskiej, akademię z okazji Święta Niepodległości.

 

Początek roku szkolnego jest dla nas czasem wytężonej pracy, gdyż już na początku września odbywają się wybory do Samorządu Uczniowskiego kolejnej kadencji. Wybory te przebiegają w sposób demokratyczny: każda klasa wraz z wychowawcą typuje 3 osoby (kandydatów). Wytypowani uczniowie przedstawiają na piśmie swoje propozycje pracy w Samorządzie Uczniowskim np.

 

Wszystkie te programy zostają wywieszone w miejscu ogólnodostępnym dla uczniów tak, aby mogli się z nimi zapoznać. Następnie odbywa się głosowanie. Każdy uczeń ma prawo oddać jeden głos na jednego kandydata, głosy wrzucane są do wcześniej przygotowanej urny. A oto wyniki tegorocznych wyborów:

 

Również do nas należy opieka nad pocztem sztandarowym. Jest to bardzo ważne dla nas, ponieważ zdajemy sobie sprawę, iż poczet sztandarowy reprezentuje społeczność uczniowską na uroczystościach szkolnych i państwowych. Pod nadzorem naszego opiekuna, corocznie reprezentujemy naszą szkołę między innymi na takich uroczystościach jak:

· Wrzesień – udział w uroczystościach na Placu 20 Października z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej, złożeni kwiatów.

· Październik – udział w uroczystości na Placu 20 Października ku czci rozstrzelanych synów ziemi śremskiej przez hitlerowców w 1939 roku. Udział w Mszy Św. i apel poległych przy grobie rozstrzelanych na cmentarzu farnym.

· Listopad – udział w mszy Św. z okazji Święta Niepodległości w Kościele Garnizonowym. Apel Poległych oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na Cmentarzu Parfialnym przy

ul. Cmentarnej.

· Kwiecień – udział w uroczystościach z okazji Rocznicy Katyńskiej. Udział w Mszy Św. w Kościele na Jezioranach. Następnie udział w Apelu Poległych i złożenie kwiatów pod pomnikiem Ofiar Katyńskich w Parku Odlewnika.

· Maj – udział w uroczystościach z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Udział w Mszy Św. za Ojczyznę w Kościele Garnizonowym.

 

Każdego roku uczestniczymy wraz z naszym opiekunem w Sympozjach Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych i Gimnazjów Gminy Śrem, organizowanych przez Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miasta w Śremie oraz Komisję Samorządową Rady Miejskiej w Śremie. Celem każdego sympozjum jest poznanie dorobku, wymiana doświadczeń poszczególnych samorządów uczniowskich i przyjęcie wspólnych kierunków rozwoju. Patronat medialny nad tymi imprezami objęli: Tydzień Ziemi Śremskiej, Tygodnik Śremski, Wiadomości Śremskie i Telewizja Relax.

 

Bardzo często w naszej szkole organizujemy akcje charytatywne, których celem jest niesienie pomocy dzieciom z naszej szkoły i nie tylko. Do tradycji już należy organizowanie akcji zbierania zabawek, przyborów szkolnych i słodyczy dla Domu Dziecka w Bninie. Odbywa się to w listopadzie i grudniu każdego roku.

 

Tego roku zebraliśmy około ośmiuset upominków!!! Akcja ta swój finał ma w Domu Dziecka w Bninie gdzie spotykamy się (Samorząd Uczniowski oraz inni uczniowie naszej szkoły) z wychowankami tegoż Domu. Bardzo często przygotowujemy jasełka, które przedstawiamy dzieciom z Bnina.

 

Owocem spotkań z dziećmi z Domu Dziecka są przyjaźnie, jakie zawiązały się między nami a mieszkańcami tego Domu.

W tym roku szkolnym zorganizowaliśmy również akcję zbierania pieniędzy na pompę insulinową dla koleżanki z naszej szkoły. Pieniądze zbierane były do puszki, odbyły się dwie dyskoteki charytatywne oraz loteria z nagrodami. Nawiązaliśmy kontakt z wieloma śremskimi i okolicznymi przedsiębiorcami, z Urzędem Miasta i Gminy w Śremie oraz z Powiatowa Komendą Policji w Śremie, którzy bądź przekazywali pieniądze na konto, bądź byli sponsorami nagród i słodyczy na dyskotekę i loterię. Zebraliśmy niebagatelną sumę 1.476,00 zł, pierwszy raz tak dużą kwotę w historii szkoły.

 

Również aktywnie włączamy się w akcje organizowane przez Caritas oraz często współpracujemy z fundacjami np. z Fundacją na rzecz chorych z chorobami krwi, czy też z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka (niedawno zorganizowaliśmy dyskotekę, z której zysk został przekazany na WOŚP). Współpracujemy również z Domem Opieki Społecznej w Pisarskim oraz z oddziałem dziecięcym w Śremskim szpitalu.

 

Naszą rolą jest także przygotowanie pomieszczenia Samorządu Uczniowskiego, oraz małego poczęstunku przed każdym spotkaniem z naszym opiekunem. Krótkie spotkania odbywają się 1 raz w tygodniu, natomiast walne zebrania raz na 2 miesiące. Nasze spotkania odbywają się w bardzo przyjaznej i miłej atmosferze, omawiamy naszą pracę tą, którą realizujemy na bieżąco oraz tą, którą mamy w zamiarze zrealizować. Ustalamy strategię działania, prześcigamy się w swych pomysłach, często zwracamy się o pomoc do naszego opiekuna pani Grażyny Ogrodowskiej, która zawsze służy nam dobrą radą.

 

Sekcja porządkowa:

Do zadań sekcji porządkowej należy zadbanie o czystość na terenie naszej szkoły i wokół niej. Do nas właśnie należy zaszczepienie w naszych kolegach i koleżankach nawyku sprzątania po sobie i uświadamiania im, że brudząc i zaśmiecając szkołę, niszczą swój drugi dom. Bo przecież szkoła jest naszym drugim domem, gdyż spędzamy w niej po kilka godzin dziennie. Naszą wizytówką jest pomieszczenie, jakie otrzymaliśmy od pana dyrektora. Musimy o nie dbać w sposób szczególny, ponieważ świadczy o nas i o naszym stosunku do tematu czystości.

 

Mamy również swoją tablicę ogłoszeń na szkolnym korytarzu, w miejscu dostępnym dla każdego. Staramy się, aby informacje na niej były na bieżąco uzupełniane i tym samym gazetka „przyciągała” swym wyglądem oko każdego ucznia.

Od czasu do czasu Samorząd Uczniowski organizuje zbiórkę makulatury, której celem jest porządkowanie własnych domów i szkoły. Zbieranie surowców wtórnych służy też wpojeniu szacunku dla naszych lasów i oszczędzaniu. Taka zbiórka miała miejsce 3 lata temu. Akcja była zorganizowana w formie konkursu. Dla klasy, która zebrała największa ilość makulatury Samorząd Uczniowski ufundował jedną godzinę pobytu na śremskim basenie. Pozostała część kwoty decyzja Samorządu i opiekuna przekazano na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy (kwota 350,00 zł).

 

Sekcja rozrywkowa:

Rozrywka to rzecz, którą lubią wszyscy, a my uczniowie w szczególności. W naszej szkole odbywa się bardzo dużo zajęć pozalekcyjnych i imprez różnego typu. Wiele z nich jest organizowanych przez Samorząd Uczniowski np. coroczne dyskoteki szkolne z okazji Dnia Chłopca, Andrzejkowa, karnawałowa, Walentynkowa itp. Dyskoteki w naszej szkole są najczęściej płatne a zysk z każdej przekazywany jest bądź na WOŚP, bądź na konto związane z pomocą charytatywną. Jeżeli są to dyskoteki charytatywne to można na nich zakupić np. pączki, drożdżówki, zimne picie (poszukiwaniem sponsorów zajmuje się zawsze nasz opiekun pani Grażyna Ogrodowski). W tym roku szkolnym w celu pomocy naszej koleżance (zakup pompy insulinowej), zorganizowaliśmy na jednej z dyskotek loterię z nagrodami. Sprzedano 100 losów w cenie 2,00 zł każdy, a następnie losowaliśmy nagrody sponsorowane przez Urząd Miasta i Gminy (przez pana Adama Lewandowskiego). Podobna loteria miała miejsce tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, dlatego nazwaliśmy ją Mikołajkową Loterią.

Do naszych obowiązków należy również przygotowywanie i emitowanie audycji przez szkolny radiowęzeł.

 

Teksty najczęściej przygotowujemy z pomocą naszego opiekuna. Dotyczą one takich świat jak: Dzień Chłopca, Dzień Nauczyciela, Boże Narodzenie, Dzień Kobiet, Walentynki, Wielkanoc itp. Organizując różnego rodzaju akcje również korzystamy z radiowęzła celem przekazania informacji dotyczących przebiegu akcji.

Login Form