czwartek, października 21, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NR 6 IM. BRACI BARSKICH W ŚREMIE W TRAKCIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19

 1. 1.Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pobytu dzieci w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie

 

 1. 2.Zakres procedury Niniejsza procedura dotyczy:
 • rodziców uczniów w wieku szkolnym, których dzieci korzystają z zorganizowanych przez szkołę zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, zajęć dydaktycznych, pozalekcyjnych oraz konsultacji z nauczycielem;
 • uczniów szkoły korzystających z zorganizowanych przez szkołę zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, zajęć dydaktycznych, pozalekcyjnych oraz konsultacji z nauczycielem;
 • nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne, opiekuńczo-wychowawcze zajęcia dydaktyczne, zajęcia pozalekcyjne oraz konsultacje;

· pracowników obsługi szkoły oraz innych pracowników Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.

 1. 3.Odpowiedzialność
  1. Odpowiedzialnym za wdrożenie procedury i zapoznanie z nią rodziców, uczniów korzystających z zorganizowanych przez szkołę zajęć oraz pracowników szkoły jest dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły publikuje Procedurę na szkolnej stronie internetowej.
  2. 2) Rodzice uczniów w wieku szkolnym, których dzieci korzystają z zorganizowanych przez szkołę zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, zajęć dydaktycznych, zajęć pozalekcyjnych, konsultacji z nauczycielem są zobowiązani do zapoznania się z Procedurą oraz złożenie Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do Procedury potwierdzającego zapoznanie się z dokumentem o którym mowa w pkt. 3 ust. 1, najpóźniej w dniu objęcia dziecka zajęciami.
  3. Pracownicy zostają zapoznani z procedurą poprzez przyjęcie do wiadomości, wydanego w tej sprawie, Zarządzenia dyrektora szkoły.
  4. Rodzice uczniów w wieku szkolnym, których dzieci korzystają z zorganizowanych przez szkołę zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, zajęć dydaktycznych, zajęć pozalekcyjnych oraz konsultacji z nauczycielem odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą.
  5. Pracownicy wykonujący pracę na terenie szkoły w trakcie trwania pandemii odpowiedzialni są za przestrzeganie zasad BHP, zgodnie z niniejszą procedurą, a także za bezpieczeństwo i higienę powierzonych im sprzętów i narzędzi.

4. Ogólne zasady organizacji zajęć na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie:

1) Każda osoba przebywająca na terenie szkoły w momencie wejścia i wyjścia jest zobowiązana do dezynfekcji rąk, jak również po każdym kontakcie z inną osobą na terenie placówki. Dozownik znajduje się przy wejściu głównym szkoły, na każdym piętrze w widocznym miejscu, sali gimnastycznej oraz izbie lekcyjnej. W dostępnym miejscu znajduje się również termometr bezdotykowy (gabinet higienistki szkolnej)

2) Wejście do budynku szkoły możliwe jest według przyjętych zasad:

a) klasy I-IV wejściem głównym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (z zachowaniem pkt. 2d)

b) klasy V-VIII wejście przez bramę boiska szkolnego pod łącznikiem, ( z zachowaniem pkt. 2d)

c) klasy zaczynające zajęcia lekcją w-f wchodzą bezpośrednio wejściem na salę gimnastyczną

d) dzieci nie powinny przychodzić do szkoły wcześniej niż na przerwę przed rozpoczynającymi się zajęciami

3) Na terenie szkoły (z wyłączeniem zajęć w sali lekcyjnej) zobowiązuje się wszystkich pozostających w bezpośrednim kontakcie do stosowania środków ochrony osobistej, zachowania dystansu społecznego między sobą w każdej przestrzeni szkoły wynoszącego 1,5 m.

4) Dzieci z klas I-VI podczas zajęć przebywają w wyznaczonej i stałej sali wraz z nauczycielem prowadzącym zajęcia - w wyjątkowych sytuacjach mogą mieć zajęcia w kilku izbach lekcyjnych ze względu na ich charakter.

5) Uczniowie z klas VII-VIII mają zajęcia w kilku izbach lekcyjnych ze względu na ich charakter,

6) Numery ważnych telefonów oraz plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk umieszczone są przy wejściu głównym, toaletach i salach lekcyjnych.

7) Systematycznie prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych.

8) Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

9) W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.

10) Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

11) Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swojej grupy w klasie lub boisku szkolnym, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min.

12) Klasy IV-VIII spędzają wszystkie przerwy na boisku szkolnym zachowując wyznaczoną odległość ( 1,5m). Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela w wydzielonym obszarze

- IV-V lewa strona boiska

- VI prawa strona boiska

- VII boisko zielone

- VIII teren za placem zabaw

- W przypadku złych warunków atmosferycznych uczniowie spędzają przerwę na korytarzu szkolnym zachowując zasady bezpieczeństwa ( maseczka, przyłbica, odległość)

13) Szatnia – w boksach szatni jednorazowo przebywać może 2 uczniów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

14) Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony
z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

16) Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

5. ORGANIZACJA ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

1) Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców (6.30-16.00)

2) Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.

3) Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

4) Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

6. Pobyt i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej

1) Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel / wychowawca świetlicy lub specjalista prowadzący zajęcia wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych.

2) Jedna grupa uczniów/ wychowanków powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali lekcyjnej.

3) Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po skończonej toalecie i po powrocie ze świeżego powietrza.

4) Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić i dezynfekować po zakończonych zajęciach. Czynności dezynfekcyjnych dokonuje pracownik obsługi szkoły.

5) Nauczyciel nie może pozostawić uczniów bez opieki. W sytuacjach wyjątkowych kontaktuje się telefonicznie z dyrekcją szkoły

6) Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, prowadzi kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim sanitarny.

7) Nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów / reguł warunkujących ich bezpieczeństwo na terenie szkoły: w budynku, na boisku szkolnym oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów przez uczniów.

8) Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5m odległości od innych osób, przelicza je. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.

9) Opiekunowie przebywający w jednej sali powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5m.

10) Uczniowie klas młodszych bawią się i pracują w wyznaczonych strefach oraz przy stolikach w stałych miejscach

11) Zabawki /pomoce używane przez ucznia w świetlicy szkolnej są odkładane do jego indywidualnego pudełka i dezynfekowane po dniu pobytu dziecka w szkole.

12) Nauczyciele oraz pracownicy nie mogą wykonywać żadnych zabiegów medycznych ani podawać lekarstw.

13) W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych COVID-19 (np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić dyrektora , rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

7. ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1)Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb czytelników i funkcjonowania placówki szkolnej

2) Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece w rękawiczkach jednorazowych , ma obowiązek korzystania ze środków ochrony osobistej maseczka, przyłbica,

3) W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość 1,5m od rozmówcy i współpracowników,

4) Zaleca się aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii( oznakowanie na podłodze),

5) Zapewnia się systematyczne wietrzenie pomieszczenia, co godzinę,

6) Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne z którymi stykają się użytkownicy ( klamki, drzwi we

7) Widocznym miejscu zostaje umieszczona informacja maksymalnej o liczbie odwiedzających , mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej,

8) Ogranicza się użytkowanie księgozbioru podręcznego,

9) Bibliotekarz przyjmuje /rezerwuje lektury po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem.

10) Przyjęte książki/ czasopisma zostają poddane kwarantannie tj. zostają odłożone na wyznaczone półki na 24 godziny i wyłączone z wypożyczania do czasu kwarantanny.

8. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA DLA RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI KORZYSTAJĄ Z ZORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH, OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCHZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, POZALEKCYJNYCH ORAZ KONSULTACJI Z NAUCZYCIELEM:

1) Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. W drodze i ze szkoły opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić na teren szkoły zachowując zasady:

- jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi

- zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem 1,5 m

- zachowanie dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m

- opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym ( m.in. stosować środki ochronne : osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

2) sugerowane jest ograniczenie przebywania osób z zewnątrz na terenie szkoły do niezbędnego minimum i tylko w wyznaczonych obszarach.

3) Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

4) Rodzice są zobowiązani do aktualizacji swoich danych w celu zapewnienia szybkiej i skutecznej komunikacji w razie zachorowania lub wystąpienia u dziecka niepokojących objawów . Zalecany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

5) Rodzic poświadcza, w formie informacji stanowiącej Załącznik nr 2 do Procedury, aktualne numery telefonów kontaktowych, celem przygotowania szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami, i zobowiązuje się do niezwłocznego kontaktu ze szkołą, w przypadku, kiedy rozmowa inicjowana przez szkołę nie mogła być zrealizowana.

6) Dziecko, które korzysta z zajęć musi być zdrowe – bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (codziennie, przed wyjściem z domu, rodzic wykonuje pomiar temperatury ciała oraz obserwuje dziecko pod kątem potencjalnych parametrów chorobowych: katar, kaszel, złe samopoczucie).

7) Jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, pracownik po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów dokonuje pomiaru temperatury ciała ucznia. Zgodę na dokonanie pomiaru wyraża rodzic wypełniając załącznik nr 3.

8) Rodzic powinien, zanim dziecko zostanie objęte zajęciami przez szkołę, wdrożyć je do przestrzegania podstawowych zasad higieny polegających na częstym myciu rąk wodą z mydłem i nie podawaniu ręki na powitanie, zasłanianiu ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu, unikania dotykania oczu, nosa i ust.

9. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W CZASIE ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘĆ:

1) Nauczyciel podczas zajęć przekazuje dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.

2) Usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

3) Wietrzy salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę.

4) Zwraca uwagę oraz pilnuje, aby dzieci często i regularnie myły ręce, nie rzadziej niż 1 raz na godzinę, jak również za każdym razem przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

5) Nauczyciele muszą przestrzegać zasad dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

6) Zaleca się, aby nie przychodzić do szkoły w biżuterii na rękach poniżej łokcia. Nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, itd., gdyż utrudniają prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk,

10. OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW W CZASIE ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ ZAJĘĆ

1) Przed przystąpieniem do pracy, po zakończeniu pracy oraz w trakcie pracy, nie rzadziej niż raz na godzinę, pracownicy zobowiązani są do umycia rąk.

2) Mycie rąk powinno trwać minimum 30 sekund i odbywać się na zasadach szczegółowo opisanych w instrukcji mycia rąk wywieszonej w widocznym miejscu w łazienkach.

3) Po skończonej pracy, wykonywanej w jednorazowych rękawiczkach, należy wyrzucić je do kosza na śmieci.

4) Przy wejściu i wyjściu ze szkoły oraz w przypadku wykonywania czynności na terenie szkoły należy zdezynfekować ręce środkiem do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (minimum 60%).

5) W trakcie wykonywania czynności pracowniczych szczególne znaczenie ma utrzymywanie czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.

6) Po zakończonej pracy nauczyciela z uczniami należy zdezynfekować sprzęty stanowiące wyposażenie tych miejsc.

11.SZCZEGÓŁOWE ZASADY DEZYNFEKCJI SPRZĘTÓW

1) Wszystkie sprzęty stanowiące wyposażenie sal lekcyjnych, ciągów komunikacyjnych, elementy powierzchni dotykowych, Placu Zabaw po zakończeniu pracy muszą zostać zdezynfekowane, zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi zawartymi w Instrukcji dezynfekcji sprzętów stanowiącej Załącznik nr 4 do Procedury.

2) Pracownicy unikają nieuzasadnionego korzystania ze sprzętów będącego wyposażeniem szkoły.

3) Dezynfekcja sprzętów służących do pracy odbywa się z zastosowaniem środka do dezynfekcji na bazie alkoholu (zawartość minimum 60%) dostępnego w pomieszczeniu socjalnym.

4) Celem dezynfekcji sprzętów jest zapobieganie zakażeniu drogą kontaktową oraz zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń.

12. SPOSÓB POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAUWAŻENIA OBJAWÓW CHOROBY:

1) Pracownik, który zauważył u siebie lub u dziecka objętego opieką, objawy choroby, takie jak: podwyższona temperatura, duszności, kaszel, osłabienie organizmu, katar, niezwłocznie zgłasza ten fakt Dyrektorowi szkoły.

2) Dyrektor podejmuje dalsze kroki polegające na odizolowaniu pracownika/dziecka z podejrzeniem choroby w gabinecie profilaktyki zdrowotnej, przy czym w przypadku dziecka wyznacza pracownika, który będzie sprawował w tym czasie opiekę nad nim. Musi być zapewnione minimum 1,5 m. odległości osoby odizolowanej od innych osób.

3) Pracownik sprawujący opiekę nad dzieckiem w czasie izolacji w wyznaczonym miejscu, jest zobowiązany do założenia środków ochrony osobistej znajdujących się na wyposażeniu tego gabinetu.

4) Dyrektor szkoły, korzystając z danych zebranych w Oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 2 do Procedury, o zaistniałej sytuacji, bezzwłocznie zawiadamia rodziców dziecka, a w przypadku pracownika: PSSE w Śremie bądź inne podmioty - w zależności od stanu zdrowia pracownika.

5) W przypadku potwierdzenia choroby pracownika/dziecka, Dyrektor powiadamia pozostałe osoby, które miały kontakt z chorym.

6) Pracownik/rodzic dziecka, którzy, będąc w domu, zaobserwowali u siebie/dziecka objawy chorobowe mogące świadczyć o zarażeniu wirusem Covid – 19 i są diagnozowani w tym kierunku, lub posiedli wiedzę, iż mieli kontakt z osobą chorą, niezwłocznie powiadamiają o tym fakcie, drogą telefoniczną Dyrektora szkoły, który podejmuje stosowne kroki. Wyznaczenie Sali

13. Załączniki

Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki:

1) Załącznik nr 1 – Oświadczenia rodzica potwierdzające zapoznanie się z Wewnętrzną procedurą bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie w okresie organizowania zajęć w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19.

2) Załącznik nr 2 – Informacja o aktualnych numerach telefonów kontaktowych z rodzicem dziecka.

3) Załącznik nr 3 - Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka.

4) Załącznik nr 4 - Instrukcja dezynfekcji sprzętów.

 

………………………………………………………

(podpis dyrektora)

 

 Do pobrania

Załącznik 1-3

Załącznik 4

 

 Linki Alternatywne:

Załącznik 1-3

https://drive.google.com/file/d/1BRFAbnOALpODpqq_opTh4FBMFiS5AbsQ/view?usp=sharing

 Załącznik 4

https://drive.google.com/file/d/1NIuByNhz9jFFmNjHqywLMdYN0kh2R-li/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login Form